Onze lagere afdeling   

a. Taal- en rekenmethodes

In alle klassen wordt er met dezelfde taal- en rekenmethodes gewerkt. Een uitzondering daarop is het eerste leerjaar waar voor aanvankelijk lezen de methode “Veilig leren lezen: Kim-versie ” wordt gebruikt (vervolgmethode van Jules, Loeloe en Pompom).
Rekenmethode: rekensprong plus
Taalmethode : de taalbende
Wereldoriëntatie: 1ste leerjaar: Veilig de wereld rond - 2de t.e.m. 6de leerjaar: Mundo

b. Projecten

Door de lagere klassen worden jaarlijks verschillende projecten uitgewerkt. Dit houdt in dat er, uitgaande van de leerlingen zelf, bepaalde belangstellingspunten worden uitgewerkt en dat er daarbij aansluitend uitstappen worden georganiseerd.
Tevens wordt er actief deelgenomen aan:
- de jeugdboekenweek
- toneelvoorstellingen
- jeugd en muziek
- ...
Er zijn goede contacten tussen het OCMW-rusthuis “Huize Proventier” en onze school, waarbij jong en oud samenwerken om iets te creëren.

c. Computer

In iedere klas is minstens 1 computer voorzien aangesloten op internet. Tevens heeft onze school een computerlokaal met 24 Pc’s, aangesloten op internet. 22 tablets liggen klaar voor gebruik in de klassen.
Laptops worden ingezet in de klassen.

d. Lichamelijke opvoeding

Er zijn twee uur turnen per week. Dit gebeurt in onze goed uitgeruste turnzaal.
De klassen gaan zwemmen in blokken van twaalf weken. Zo kan er intensief gewerkt worden aan de nieuwe leerlijn zwemmen.

e. Tutorlezen.

Vanaf het tweede t.e.m. het vierde leerjaar wordt er wekelijks in doorbrekende niveaus gelezen.

f. SES (vroeger GOK)

Er is op onze school een SES-leerkracht aanwezig. SES is de afkorting van Socio-Economische-Status.
Concreet betekent dit dat kinderen die leerproblemen of -achterstanden hebben opgelopen, extra hulp en aandacht krijgen van de SES-leerkracht.
Dit gebeurt in samenspraak met de ouders en de klasleerkracht.
Tevens is er een SES-klas aanwezig, waarin met de leerlingen onder begeleiding van de klasleerkracht en de SES-leerkracht gedifferentieerd kan gewerkt worden onder spelvorm.
SES-uren worden ook gebruikt voor ondersteuning in de klas.


g. Geïntegreerde Werkperiode (GWP)

Er wordt tweejaarlijks een geïntegreerde werkperiode ingericht voor de 3de graad (bosklas, rivierklas, …). Tijdens deze GWP ontdekken de leerlingen op een niet-schoolse manier, en dit in een andere omgeving, heel wat sociale en andere vaardigheden.
Voor de deelnemende leerlingen blijft het een onvergetelijke periode.

h. Rapporten

Er zijn vier rapportperiodes voorzien en drie oudercontactavonden. Tijdens deze avonden is het mogelijk om met de leerkrachten, kleuterjuffen en directie te praten i.v.m. de resultaten van uw kind of andere vragen.


i. Muzische vorming

De vrijdagnamiddag is voorbehouden voor muzische vorming. Alle aspecten van muzische vorming ( beeld, drama, beweging, muziek en media) komen aan bod.
Ouders blijven op de hoogte via de muzemap.

j. Smartbord

Alle lagere klassen zijn uitgerust met digitale borden. Dit is een toekomstgerichte vernieuwing die de aandacht van de leerlingen en de efficiëntie van de lessen verhoogt. Ook de kleuterspeelzaal heeft een digitaal bord.

k. Pistache

Vanaf 3de Kleuter tot en met 4de leerjaar wordt er met een Franse initiatie methode, Pistache, gewerkt. Dit is een speelse voorbereiding op de Franse methode in 5de en 6de leerjaar.